Wyprawka szkolna 2016/17 - Informacja i Wniosek

Dyrektor OSW nr 2 w Bydgoszczy informuje o projekcie rządowego programu

WYPRAWKA SZKOLNA 2016/17

Dyrektor OSW nr 2 w Bydgoszczy informuje, że pomoc w formie dofinansowania do zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, jest udzielana uczniom:

 • słabowidzącym
 • niesłyszącym
 • słabosłyszącym
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • z niepełnosprawnością intelektualnąw stopniu umiarkowanym lub znacznym
 • z niepełnosprawnością ruchową,w tym z afazją
 • z autyzmem,w tym z zespołem Aspergera

Prawo do skorzystania z programu mają niepełnosprawni uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2016/2017 do:

 • klas VI szkół podstawowych,
 • klas III gimnazjów,
 • szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników, szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym
 • klas I-III SP /uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, którzy nie korzystają z darmowych podręczników/

W zależności od tego, czy uczeń korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego czy kształcenia specjalnego, zakres dofinansowania będzie wynosił od 175 zł do 770 zł.

Warunkiem otrzymania dofinansowania do zakupu podręcznika jest złożenie w wyznaczonym czasie wniosku wraz z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną.

Pieniądze wypłaca Urząd Miasta w Bydgoszczy na konto wskazane przez wnioskodawcę lub w kasie Urzędu Miasta przy ulicy Jezuickiej po złożeniu imiennych faktur dt. zakupu podręczników.

WNIOSEK o dofinansowanie:

- Wersja doc - pobierz

- Wersja pdf - pobierz

Termin składania wniosku do wychowawców klas ustalony przez Urząd Miasta w Bydgoszczy - 9 wrzesień 2016r.

   

Adres Ośrodka

ul. Akademicka 3
85-796 Bydgoszcz

tel: 52 344-74-15
sekretariat

tel: 52 344-74-10(20)
portiernia

fax: 52 346-36-16
e-mail: biuro@oswnr2.bydgoszcz.pl

   

Wyszukiwarka  

   

Organem prowadzącym dla OSW nr 2 jest Samorząd Województwa Kujawsko Pomorskiego

   

Certyfikat  

   

Zajęcia Terapeutyczne  

   

   
© 2016 Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2