Wróć do poprzedniej strony

Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy nr 2
dla Dzieci i Młodzieży
Słabo Słyszącej i Niesłyszącej
im. Gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy

Usłyszeć potrzeby

Zapytaj asystenta o pomoc wybierając pytanie z listy

1 Pytanie:

Kto może być uczniem szkół ponadpodstawowych w KPSOSWnr2?

Posłuchaj odpowiedź:

Przeczytaj odpowiedź:

Uczniem tych szkół może być każdy, kto jest absolwentem szkoły podstawowej oraz posiada jedno z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na:

 • głuchotę i niedosłuch,
 • niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim,
 • niepełnosprawności sprzężone
 • niepełnosprawność ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

2 Pytanie:

W jakich zawodach kształci branżowa szkoła I stopnia, technikum, liceum, szkoła policealna, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami w KPSOSWnr2?

Posłuchaj odpowiedź:

Przeczytaj odpowiedź:

Wyżej wymienione szkoły kształcą w zawodach takich jak:

 • monter elektronik,
 • cukiernik,
 • kucharz,
 • krawiec,
 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej dla uczniów z dysfunkcją umysłową,
 • technik elektronik,
 • techn żywienia i usług gastronomicznych,
 • technik technologii odzieży,
 • technik informatyk,
 • florysta.

3 Pytanie:

Czy każdy może kształcić się w dowolnie wybranym zawodzie?

Posłuchaj odpowiedź:

Przeczytaj odpowiedź:

Kandydat może kształcić się w dowolnie wybranym zawodzie pod warunkiem uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki zawodu, wydanego przez lekarza medycyny pracy.

4 Pytanie:

Ile lat trwa nauka w szkołach ponadpodstawowych?

Posłuchaj odpowiedź:

Przeczytaj odpowiedź:

Nauka w branżowej szkole pierwszego stopnia trwa 3 lata, w technikum 5 lat, w liceum 4 lata, w szkole policealnej od 1 do 2,5 roku, w szkole specjalnej przysposabiająca do pracy może trwać do 24 roku życia.

5 Pytanie:

Jak liczne są zespoły klasowe?

Posłuchaj odpowiedź:

Przeczytaj odpowiedź:

Zespół klasowy liczy nie więcej niż 8 osób

6 Pytanie:

Kiedy można składać dokumenty do powyższych szkół?

Posłuchaj odpowiedź:

Przeczytaj odpowiedź:

Harmonogram pracy komisji ds. naboru publikuje Dyrektor Ośrodka na stronie  www.oswnr2.bydgoszcz.pl

7 Pytanie:

Czy można zostać przyjętym do szkoły w trakcie roku szkolnego?

Posłuchaj odpowiedź:

Przeczytaj odpowiedź:

Do każdej z naszych szkół uczeń może zostać przyjęty w trakcie roku szkolnego, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

8 Pytanie:

Jakie dokumenty składa kandydat do szkół Ośrodka?

Posłuchaj odpowiedź:

Przeczytaj odpowiedź:

Wykaz dokumentów, które kandydat składa do szkół Ośrodka znajduje się na stronie www.oswnr2.bydgoszcz.pl w zakładce REKRUTACJA.

9 Pytanie:

Gdzie dostępne są druki dokumentów dla kandydatów do klas pierwszych?

Posłuchaj odpowiedź:

Przeczytaj odpowiedź:

Druki dokumentów dla kandydatów do klas pierwszych dostępne są w sekretariacie Ośrodka oraz na stronie  www.oswnr2.bydgoszcz.pl w zakładce REKRUTACJA.

10 Pytanie:

Gdzie kandydat do szkoły branżowej składa dokumenty?

Posłuchaj odpowiedź:

Przeczytaj odpowiedź:

Dokumenty do szkoły branżowej należy złożyć w sekretariacie Ośrodka.

11 Pytanie:

Gdzie znajdują się szkoły Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr2 w Bydgoszczy?

Posłuchaj odpowiedź:

Przeczytaj odpowiedź:

Budynek szkolny mieści się w Bydgoszczy, w dzielnicy Fordon, przy ulicy Akademickiej 3

12 Pytanie:

Czy można dojechać do ośrodka komunikacją miejską?

Posłuchaj odpowiedź:

Przeczytaj odpowiedź:

Z dworca autobusowego i kolejowego jest bezpośredni dojazd do Ośrodka.

13 Pytanie:

Jak można skontaktować się ze szkołą?

Posłuchaj odpowiedź:

Przeczytaj odpowiedź:

Ze szkołą można skontaktować się osobiście w siedzibie szkoły lub telefonicznie pod numerem:
52 344-74-15 – sekretariat
52 344-74-10(20) – portiernia
lub za pomocą poczty e-mail:  biuro@oswnr2.bydgoszcz.pl

14 Pytanie:

Czy uczniom dojeżdżającym do Ośrodka spoza Bydgoszczy przysługuje zniżka na bilety?

Posłuchaj odpowiedź:

Przeczytaj odpowiedź:

Tak, uczniowie dojeżdżający do Ośrodka spoza Bydgoszczy są uprawnieni do zniżki na przejazdy kolejowe i autobusowe.

15 Pytanie:

Czy uczniom szkół Ośrodka przysługują uprawnienia do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską?

Posłuchaj odpowiedź:

Przeczytaj odpowiedź:

Tak, uczniom szkół Ośrodka przysługują uprawnienia do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską.

16 Pytanie:

Czy opiekun ucznia posiadającego uprawnienia do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską ma również takie uprawnienia?

Posłuchaj odpowiedź:

Przeczytaj odpowiedź:

Pełnoletni opiekun, jadący z uczniem lub bez ucznia ma również uprawnienia do bezpłatnych przejazdów.

17 Pytanie:

Czy szkoły ponadpodstawowe posiadają internat?

Posłuchaj odpowiedź:

Przeczytaj odpowiedź:

W Ośrodku znajduje się internat, który jest integralną częścią placówki.

18 Pytanie:

Czy każdy uczeń może zamieszkać w internacie?

Posłuchaj odpowiedź:

Przeczytaj odpowiedź:

Do internatu przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie zamieszkujący poza Bydgoszczą. W przypadku wolnych miejsc, przyjmowani są wszyscy uczniowie wyrażający taką wolę.

19 Pytanie:

Czy każdy uczeń może korzystać ze stołówki szkolnej?

Posłuchaj odpowiedź:

Przeczytaj odpowiedź:

Uczniowie spoza internatu mogą korzystać z posiłków na zasadach określonych w regulaminie stołówki.

20 Pytanie:

Jakie należy spełnić warunki, aby uzyskać wykształcenie zasadnicze branżowe lub zawodowe techniczne?

Posłuchaj odpowiedź:

Przeczytaj odpowiedź:

Wykształcenie zasadnicze branżowe uzyskuje się po ukończeniu Szkoły Branżowej I Stopnia oraz po uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Wykształcenie zawodowe techniczne uzyskuje się po ukończeniu technikum lub szkoły policealnej i zdaniu kwalifikacyjnego egzaminu zawodowego.

21 Pytanie:

Gdzie odbywają się kwalifikacyjne egzaminy zawodowe?

Posłuchaj odpowiedź:

Przeczytaj odpowiedź:

Egzaminy kwalifikacyjne zawodowe odbywają się w Ośrodku.

22 Pytanie:

W jakich zawodach szkoła ma status ośrodka egzaminacyjnego?

Posłuchaj odpowiedź:

Przeczytaj odpowiedź:

Szkoła ma status ośrodka egzaminacyjnego w zawodach: kucharz, florysta, technik informatyk.

23 Pytanie:

Czy jest obowiązek przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie?

Posłuchaj odpowiedź:

Przeczytaj odpowiedź:

Przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie jest dobrowolne.

24 Pytanie:

Czy w przypadku niepowodzenia na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe jest możliwość ponownego przystąpienia?

Posłuchaj odpowiedź:

Przeczytaj odpowiedź:

W przypadku nie zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe można do egzaminu przystąpić ponownie.

25 Pytanie:

Czy ponowne przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe jest bezpłatne?

Posłuchaj odpowiedź:

Przeczytaj odpowiedź:

Opłata za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wymagana jest od absolwenta, w przypadku przystępowania do egzaminu z danej kwalifikacji po raz trzeci i kolejny.

26 Pytanie:

Gdzie można kontynuować naukę po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia?

Posłuchaj odpowiedź:

Przeczytaj odpowiedź:

Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia można kontynuować naukę w branżowej szkole drugiego stopnia, w liceum ogólnokształcącym.

27 Pytanie:

Do którego roku życia można uczyć się w szkołach ponadpodstawowych?

Posłuchaj odpowiedź:

Przeczytaj odpowiedź:

Nauka może trwać do ukończenia 24 roku życia.

28 Pytanie:

Gdzie odbywają się zajęcia praktyczne?

Posłuchaj odpowiedź:

Przeczytaj odpowiedź:

Zajęcia praktyczne odbywają się na terenie Ośrodka, w pracowniach zawodowych oraz poza Ośrodkiem - w firmach o zbliżonym profilu produkcji.

29 Pytanie:

Czy szkoła zapewnia uczniom podstawową opiekę medyczną?

Posłuchaj odpowiedź:

Przeczytaj odpowiedź:

W Ośrodku funkcjonuje gabinet profilaktyki zdrowotnej. Opiekę medyczną sprawuje pielęgniarka.

30 Pytanie:

Jacy specjaliści pracują w szkołach ponadpodstawowych?

Posłuchaj odpowiedź:

Przeczytaj odpowiedź:

Szkoły zapewniają szeroką pomoc specjalistyczną. Zatrudniamy: pedagoga, psychologa, logopedę, terapeutów, nauczycieli rewalidacji.

31 Pytanie:

W jaki sposób szkoła jest dostosowana dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową?

Posłuchaj odpowiedź:

Przeczytaj odpowiedź:

Szkoła jest przyjazna osobom niepełnosprawnym. Do budynku prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich, jest winda oraz toaleta dla niepełnosprawnych

32 Pytanie:

Jakich języków obcych uczniowie uczą się w szkole?

Posłuchaj odpowiedź:

Przeczytaj odpowiedź:

W szkołach ponadpodstawowych nauczany jest język angielski.